20 aprilie 2024

Anunt privind rezultatele probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea unei functii publice vacante apartinand aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 9277 din 10.03.2022

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante, de executie, de consilier juridic , clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Impozite si taxe- Compartiment Executare Silită,Urmărire Debite,Derulare Contracte, Îndrumare Asociatii Proprietari, ANL si Fond Locativ

In urma sustinerii probei scrise, Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.125/04.02.2022, comunică următoarele rezultate ca urmare a corectarii lucrarilor :

Nr. crt.Nr. de înregistrare al dosaruluiPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise  
1.5721/10.02.2022 22RESPINS
2.6486/16.02.2022        34,83RESPINS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

NOTA: In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum si libera circulatie a acestor date, rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Afişat astăzi 10.03.2022, ora 1250,  la sediul si pe site-ul institutiei.

SECRETAR COMISIE ,

Cons. sup.TELIȚĂ CLAUDIA

print