23 iunie 2024

Anunt privind rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea functiei de asistent medical

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.37752 din 02.12.2019 

ANUNŢ

 

privind rezultatele probei scrise la concursul sustinut, în vederea ocupării funcţiei contractuale, vacante, de execuţie, de asistent medical în cadrul Compartimentului Asistență Medicală desfășurată în unitățile de învățământ, apartinând Direcției de Asistență Socială Buhuși

 

Având în vedere prevederile art.29 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. SIDORAC ELENA LOREDANA 31.33 Respins
2. STOICA PAULA
31 Respins
3. BARNA ANA 10 Respins
       

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011,candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afișat astăzi, 02.12.2019, ora 14 .00,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

 

 

 

    SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

 

 

 

print