12 iunie 2024

Anunț privind rezultatul contestației la proba scrisă al concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

NR.10830 din 17.03.2023

REZULTATUL SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIEI – PROBA SCRISĂ

la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a  functiei publice vacante de execuție, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Impozite și taxe – Compartiment Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Îndrumare Asociații Proprietari, ANL și Fond Locativ, aparținând aparatului de specialitate al primarului

Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de solutionare a contestatiilor, comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Nr de înregistrare al dosarului candidatului contestatar Nr de inregistrare contestatie –proba scrisa Solutionare contestatie Rezultat punctaj proba scrisă acordat de comisia de soluționare a contestațiilor Rezultat contestatie
1. 8749/ 06.03.2023 10746/ 17.03.2023 A fost respinsă contestația, în conformitate cu prevederile art. 66 din HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 618 alin. (18) lit. (b) din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.           43,67           RESPINS

Afişat astăzi  17.03.2023, ora  1230 la sediul Primărieiorașului Buhuși și pe site –ul instituției .

SECRETAR COMISIE DE CONCURS,

Mic Maria

print