20 aprilie 2024

Anunț privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

NR.10923 DIN 20.03.2023

ANUNŢ

privind rezultatul final al examenului organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior  – Serviciul Impozite și taxe,  Compartiment Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Îndrumare Asociații Proprietari, ANL și Fond Locativ din aparatul de specialitate al primarului

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următorul rezultat final:

Nr. crt. Nr. de înregistrare al dosarului Punctajul probei scrise Punctajul contestației la proba scrisă Punctajul obținut la interviu Punctaj final   Rezultat final
1. 8749/ 06.03.2023 44,33   43,67 RESPINS

            Afişat astăzi  20.03.2023, ora 1030, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/

      SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Consilier superior, Mic Maria

print