21 mai 2024

Anunt privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale vacante de conducere

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 1557 din 15.01.2021

 

ANUNŢ

privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de conducere,de șef Serviciu Cultură și Sport , din subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art.30 din H.G.nr.286/2011 –  Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următorul rezultat final:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1. 37253/28.12.2020 78,33 91,33 84,83 ADMIS

 

Afișat astăzi, 15.01.2021, ora 12,30 la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/

 

Notă: In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum si libera circulatie a acestor date, rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELITA CLAUDIA

print