12 iunie 2024

Anunț privind rezultatul final la examenul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, temporar vacante

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

NR.3902 DIN 28.01.2021

 

 ANUNŢ

  privind rezultatul final al examenului organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție, temporar vacante, pe perioadă determinată de 1 an, de șofer, grad profesional II, în cadrul Serviciului Spatii Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de Creștere a Animalelor, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși

 

Având în vedere prevederile art.34, alin.(3) din H.G. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr.

crt.

Numărul de înregistrare al cererii Punctajul final Rezultatul final
1. 1787/18.01.2021 66,66 ADMIS

 

Afişat astăzi 28.01.2021, ora  1545.

 

 

   

SECRETAR COMISIE CONCURS,

                                                                                       MIC MARIA

 

print