22 mai 2024

Anunț privind rezultatul interviului

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

Nr. 24850 din 28.08.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatul interviului, al concursului de promovare în clasă, din functia publică de referent, clasa III, grad profesional superior, în funcția publica de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului Intern de Prevenire si Protectia Muncii si Arhivare, din aparatul de specialitate al primarului orașului Buhuși

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică rezultatul interviului:

Nr.

crt.

Numarul de inregistrare al dosarului candidatului Punctajul interviului Rezultatul interviului
1. 23459/14.08.2020 93 ADMIS

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs

Afişat astăzi  28.08.2020, ora .13.00.

 

SECRETAR COMISIE ,

cons. TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

 

 

print