12 iunie 2024

Anunt privind rezultatul interviului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.6097 din 14.02.2020

 

ANUNT

privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacanta temporar, de consilier IA, din cadrul BDPFI, apartinand aparatului de specialitate al primarului

 

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr.

crt.

Numarul/data cererii candidatilor Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului
1. 4555/04.02.2020 99 ADMIS
 

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011,candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afișat astăzi, 14.02.2020, ora 14.00,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

 

 

                                            SECRETAR COMISIE CONCURS,

                                                         TELIȚĂ CLAUDIA

 

print