22 mai 2024

Anunt privind rezultatul probei -interviu

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.6959 din 21.02.2020

ANUNŢ

privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de servant pompier, din cadrul  Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, din subordinea Consiliului Local Buhuși

 

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr.

crt.

Numarul de inregistrare al cererilor

candidaților

Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului
1. 4697/05.02.2020 81 puncte ADMIS

 

2 5112/10.02.2020 79 puncte ADMIS

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011,candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba interviu, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afișat astăzi, 21.02.2020, ora 13.30,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

 

                                                                SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print