6 December 2023

Anunț privind rezultatul probei interviu candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale de execuție, vacantă de conducător autospecială, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 5029 DIN 08.02.2023               

ANUNŢ

privind rezultatul interviului susținut în cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante, de conducător autospecială din cadrul  Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr. 47/10.01.2023, comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numărul de înregistrare al cererilor candidaților Punctajul obținut la interviu Rezultatul interviului
1. 1652/16.01.2023 76,66 ADMIS  

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba interviu, la sediul Primăriei orașului Buhui, conform art.53 din H.G. nr.1336/2022.

Afișat astăzi, 08.02.2023, ora  1400,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

 SECRETAR COMISIE CONCURS,

Consilier superior, Mic Maria

print