23 iunie 2024

Anunț privind rezultatul probei – interviu din cadrul examenului de promovare intr-o functie superioara celei detinute

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

Nr.9281 din 17.03.2021

ANUNŢ

privind rezultatul probei- interviu, din cadrul examenului de promovare într-o functie publică de execuție superioară celei deținute, din Compartimentul Achiziții Publice, aparținând aparatului de specialitate al primarului orașului Buhuși

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare si cererea nr. 9267/17.03.2021 a candidatului, comisia de examinare comunică rezultatul interviului:

Nr.

crt.

Numarul de inregistrare al dosarului candidatului Punctajul interviului Rezultatul interviului
1. 6394/19.02.2021 97,66 ADMIS

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatul nemultumit poat face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la probei interviu, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Notă: In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum si libera circulatie a acestor date, rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Afişat astăzi  17.03.2021, ora .14.30, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

TELIȚĂ CLAUDIA

print