5 martie 2024

Anunț privind rezultatul probei interviu la concursul de promovare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere, de șef serviciu – Serviciul Impozite și Taxe

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 42342 DIN 29.12.2021

                                                                ANUNŢ

privind rezultatul probei interviu, la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de șef serviciu, grad profesional I  – Serviciul Impozite și taxe din cadrul Direcției Buget, Finanțe, Contabilitate din aparatul de specialitate al primarului

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concursFuncția publică de conducere  pentru care se candidează    InstituțiaPunctajul obținut la proba scrisăRezultatul probei scrise
1.40603/14.12.2021șef serviciuPrimaria orașul Buhuși88,60ADMIS
  • Candidatii nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la registratura Primăriei orașului Buhuși, Bld. Republicii, nr.5, orașul Buhuși, Județul Bacău.
  • Afişat astăzi,  29.12.2021, ora 1530, la sediul și pe site-ul  Primăriei orașului Buhuși.

  Secretar comisie examinare:

MIC MARIA, consilier superior

print