22 octombrie 2021

Anunt privind rezultatul probei – interviu la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice, apartinând aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.13424 din 04.05.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatul probei interviu,la concursul de recrutare organizat pentruocuparea funcţiei publice vacante, de conducere, de șef birou, clasa I, grad profesional  I, din cadrul Biroului Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională, aparținând aparatului de specialitate al primarului

 

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.238/11.03.2020, comunică următorul rezultat al probei interviu:

Nr.

crt.

Nr. de înregistrare al cererii candidatului Punctajul probei

interviu

Rezultatul

Probei

interviu

1. 12443/14.04.2020 94,6 ADMIS

 

În conformitate cu prevederile art.56, alin.(3), din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatul declarat ”Admis” la proba- scrisă, a formulat cerere scrisă pentru susținerea probei –interviu în data de 04.05.2020.

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba interviu, la sediul Primariei orasului Buhusi.

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Afişat astăzi  04.05.2020, ora 1430,  la sediul si pe site-ul institutiei.

 

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Cons. Sup.TELIȚĂ CLAUDIA

 

Print