22 mai 2024

Anunt privind rezultatul probei scrise al concursului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale din cadrul Serviciului Spatii verzi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.  4129 din 31.01.2022

ANUNŢ

privind rezultatele probei scrise la concursul sustinut, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de execuţie, de sofer, treapta profesionala I, în cadrul Serviciului Spatii verzi, din subordinea Consiliului Local Buhusi

Având în vedere prevederile art.29 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numar inregistrare dosarPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.2046/17.01.202246,23RESPINS
2.914/10.01.202244,33RESPINS
3.2369/18.01.202235RESPINS
    

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011,candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afișat astăzi, 31.01.2022, ora13.30,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

SECRETAR COMISIE CONCURS,

Teliță Claudia

print