2 decembrie 2022

Anunt privind rezultatul probei scrise al concursului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale vacante din cadrul Comp. Ordine Publica

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.2036 din 20.01.2020

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise al concursului sustinut, în vederea ocupării funcţiei contractuale, vacante, de execuţie, de agent de pază, in cadrul Serviciului Poliție Locală- Compartiment Ordine Publică

Având în vedere prevederile art.29 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. HANU DANIEL 35,50 Respins
       

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011,candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.( 21.01.2020, ORA 14.00)

Afișat astăzi, 20.01.2020, ora 14.00,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

 

    SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print