29 September 2023

Anunț privind rezultatul probei scrise al examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.15269 din 24.04.2023

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise din cadrul examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare celei deținute de personalul contractual din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși,

Comisia de concurs constituita în baza Dispozitiei nr.277/04.04.2023, comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numarul de inregistrare al dosarelor candidaților Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 13733/10.04.2023 65,00 ADMIS
2. 13841/10.04.2023 89,00 ADMIS
3. 13735/10.04.2023 85,00 ADMIS
       
       

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisa, la sediul Primăriei orașului Buhui, conform art.53 din H.G. nr.1336/2022.

Afișat astăzi, 24.04.2023, ora 1335, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

SECRETAR COMISIE CONCURS,

Consilier superior, MIC MARIA

print