21 iunie 2024

Anunt privind rezultatul probei scrise al examenului de promovare într-o funcție imediat superioară celei deținute

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.13119 DIN 19.04.2021

 

                                                                                            ANUNŢ

 privind rezultatul probei scrise, la examenul organizat pentru promovarea în grad imediat superior celui deținut, respectiv, consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Registrul agricol din aparatul de specialitate al primarului

 

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

 

Nr.

crt.

Numarul dosarului de înscriere la examen Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 11509/07.04.2021 86,00 ADMIS

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primăriei orașului Buhuși.

Afişat astăzi  19.04.2021, ora .1330, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/

Candidatul declarat admis va susține proba interviu în data de 22.04.2021, ora 0900, la sediul Primăriei.

                   Notă: În conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum și libera circulație a acestor date, rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu și rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

 SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

MIC MARIA

print