24 octombrie 2021

Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare in functia publica de director executiv

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

27115 din 06.09.2019

 

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, la concursul de promovare în funcţia publică vacantă, de conducere de director executiv, din cadrul Directiei Buget, Finante, Contabilitate, din aparatul propriu al primarului orasului Buhusi

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Funcţia publică deţinută Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. PAHONCEA CARMEN GABRIELA consilier principal 90,2 ADMIS

 

Afişat astăzi, 06.09.2019, ora 11,45.

Interviul, se va ține astăzi 06.09.2019 ora 1200.

 

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

cons.sup.TELIȚĂ CLAUDIA

Print