30 September 2023

Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier juridic – Serv. Impozite și taxe

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 25206 DIN 26.07.202                                       

  ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior  – Serviciul Impozite și taxe,  Compartiment Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Îndrumare Asociații Proprietari, ANL și Fond Locativ din aparatul de specialitate al primarului

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concursFuncția publică de execuție  pentru care se candidează    InstituțiaPunctajul obținut la proba scrisăRezultatul probei scrise
1.23703/12.07.2022consilier juridicPrimaria orașul Buhuși34,33RESPINS
  • Candidatii nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la registratura Primăriei orașului Buhuși, Bld. Republicii, nr.5, orașul Buhuși, Județul Bacău.
  • Afişat astăzi,  26.07.2022, ora 1300, la sediul și pe site-ul  Primăriei orașului Buhuși.

 Secretar comisie examinare:

MIC MARIA, consilier superior

print