18 mai 2024

Anunț privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.10636 DIN 16.03.2023

               ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, la examenul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior  – Serviciul Impozite și taxe,  Compartiment Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Îndrumare Asociații Proprietari, ANL și Fond Locativ din aparatul de specialitate al primarului

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Funcția publică de execuție  pentru care se candidează     Instituția Punctajul obținut la proba scrisă Rezultatul probei scrise
1. 8749/06.03.2023 consilier juridic Primăria orașul Buhuși 44,33 RESPINS
  • Candidatii nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la registratura Primăriei orașului Buhuși, Bld. Republicii, nr.5, orașul Buhuși, Județul Bacău.
  • Afişat astăzi, 16.03.2023, ora 1415, la sediul și pe site-ul  Primăriei orașului Buhuși.

 Secretar comisie examinare:

MIC MARIA, consilier superior

print