12 iunie 2024

Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unor functii contractuale vacante din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 7906 din 28.02.2022

ANUNŢ

privind rezultatele probei scrise la concursul sustinut, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unor functii contractuale vacante, de execuţie din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

Având în vedere prevederile art.29 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Funcția contractuală de: sofer, treapta profesionala I,

Serviciul Spatii verzi

Nr. crt.Numar înregistrare dosarPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.5527/09.02.202294ADMIS
2.5224/08.02.202269ADMIS
3.5979/14.02.202224RESPINS

Functia contractuală de :mașinist, treapta profesionala I,

Compartiment A.D.P.P. – Constructii

Nr. crt.Numar inregistrare dosarPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.6125/15.02.202271ADMIS
    

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011, candidatii nemulțumiti pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Candidații declarați admiși vor susține proba interviu în data de  03.03.2022, ora 0900, la sediul Primăriei.

Afișat astăzi, 28.02.2022, ora 13.30, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

NOTA: In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum si libera circulatie a acestor date, rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

Teliță Claudia

print