30 September 2023

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.20084 DIN 13.07.2020

 

 

 

ANUNŢ

 

privind rezultatul probei scrise, la examenul organizat pentru promovarea în grad imediat superior celui deținut, respectiv, consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Constatare, Impunere și Încasare Debite și Salubritate – Serviciul Impozite și Taxe și polițist local, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Ordine publică  – Serviciul Poliția locală din aparatul de specialitate al primarului

 

 

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. FERCU IONEL SORIN 83,33 ADMIS
2. TURCAN PETRUȚA 88,16 ADMIS

 

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

 

Afişat astăzi, 13.07.2020, ora 1130 .

 

 

 

 

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

MIC MARIA

print