22 mai 2024

ANUNȚ privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare într-o funcție contractuală cu nivel de studii superioare

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

Nr. 25003 DIN 31.08.2020

 

ANUNŢ

   privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare într-o funcție contractuală cu nivel de studii superioare din cadrul Bibliotecii orășenești “GEORGE BACOVIA”, aflată în subordinea Consiliului Local Buhuși, organizat în de 31.08.2020

 

Având în vedere prevederile art.30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt.

Numărul/data înregistrării cererii Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 23671/18.08.2020 79,00 ADMIS

 

În conformitate cu art.45 alin.(7) din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații nemultumiți de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei orașului Buhuși.

            In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisă, interviu și rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Afişat astăzi, 31.08.2020, ora 1300.

 

 SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

MIC MARIA

print