20 aprilie 2024

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare într-o funcție publică cu grad profesional imediat superior celui deținut din aparatul de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 43321 DIN 25.11.2022

                          ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, la examenul organizat pentru promovarea în grad imediat superior celui deținut, respectiv de polițist local, clasa III, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Ordine Publică, Serviciul Poliția Locală din aparatul de specialitate al primarului

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numarul dosarului de înscriere la examenPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.138077/31.10.202276,33ADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afişat astăzi  25.11.2022, ora .1115, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/

Candidatul declarat admis va susține proba interviu în data de 29.11.2022, ora 0900, la sediul Primăriei.

Notă: In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum si libera circulație a acestor date, rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu și rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Consilier superior, MIC MARIA

print