22 mai 2024

Anunt privind rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, temporar vacante

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

NR. 3836 DIN 28.01.2021

 

 ANUNŢ

 

privind rezultatele probei scrise la examenul organizat în vederea ocupării funcţiei  contractuale de execuţie, temporar vacante, pe perioadă determinată de 1 an, de șofer, grad profesional II, în cadrul Serviciului Spații Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de creștere a animalelor

 

 

Având în vedere prevederile art.30, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt.

Număr dosar Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 1787/18.01.2021 61,00 ADMIS
 

 

     

În conformitate cu art.31 din H.G. 286/2011, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisa, la sediul Primariei orașului Buhuși.

Afișat astăzi, 28.01.2021, ora 1230,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

 

 

 

    SECRETAR COMISIE EXAMEN,

MIC MARIA

print