17 mai 2022

Anunt privind rezultatul probei scrise

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.1002 din 13.01.2020

 

 

ANUNŢ 

privind rezultatele probei scrise la concursul sustinut, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante, de execuţie, de asistent medical principal, în cadrul Compartimentului Asistență Medicală desfășurată în unitățile de învățământ, apartinând Direcției de Asistență Socială Buhuși

 

Având în vedere prevederile art.29 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. Ungureanu Diana Cornelia 90.66 ADMIS
       

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011,candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Candidații declarați admiși vor susține proba interviu în data de  16.01.2020, ora 1000, la sediul Primăriei.

Afișat astăzi, 13.01.2020, ora 12.30,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

 

    SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

Print