1 martie 2024

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 9308 DIN 09.03.2023

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, Serviciul Impozite și taxe – Compartiment Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Îndrumare Asociații Proprietari, ANL și Fond Locativ –  Direcția Buget, Finanțe, Contabilitate, din aparatul de specialitate al primarului

Nr. crt. Funcția publică Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Instituția Rezultatul probei de selecție a dosarelor
1. consilier juridic 8749/06.03.2023 Primaria orașul Buhuși ADMIS

          Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului conform art. 63 coroborat cu art. 156 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la registratura Primăriei orașului Buhuși, Bld. Republicii, nr.5, orașul Buhuși, Județul Bacău.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat astăzi 09.03.2023, ora 1300 la avizierul instituției și pe site-ul Primăriei.

Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 16.03.2023, la ora 1000 , la sediul Primăriei orașului Buhuși.

                                                                                                  Secretar comisie concurs:

                                                      Mic Maria,  consilier superior

print