22 mai 2024

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere, de șef serviciu – Serviciul Impozite și Taxe

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 41526 DIN 21.12.2021

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de șef serviciu  – Serviciul Impozite și taxe din cadrul Direcției Buget, Finanțe, Contabilitate din aparatul de specialitate al primarului

Nr. crt.Funcția publicăNumărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concursInstituțiaRezultatul probei de selecție a dosarelor
1.șef serviciu40603/14.12.2021Primaria orașul BuhușiADMIS

          Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație până miercuri 22.12.2022, ora 1330 conform art. 63 coroborat cu art. 156 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la registratura Primăriei orașului Buhuși, Bld. Republicii, nr.5, orașul Buhuși, Județul Bacău.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

Afişat astăzi 21.12.2021, ora 1330 la avizierul instituției și pe site-ul Primăriei.

Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 27.12.2021, la ora 1000 , la sediul Primăriei orașului Buhuși.

                                                                                                       

   Secretar comisie concurs:

                                                                                                   Mic Maria,  consilier superior

print