2 decembrie 2022

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, temporar vacante

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURs

NR. 2685 din 20.01.2021

 

 

ANUNŢ

 

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat

 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, temporar vacante, pe perioadă determinată de 1 an, de șofer, grad profesional II, în cadrul Serviciului Spatii Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de Creștere a Animalelor, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși

 

 

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.R. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat, în urma selecției dosarelor, depuse de candidați, în vederea participării la concursul pentru ocuparea pe perioada determinată de 1 an,  a funcției contractuale, temporar vacante, de șofer, grad profesional II, în cadrul Serviciului Spatii Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de Creștere a Animalelor, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși

 

Nr.

crt.

 

 

Numărul de înregistrare al cererii

 

  Rezultatul selecţiei

         dosarelor

1. 1787/18.01.2021 ADMIS
2. 2023/18.01.2021 RESPINS

nu are vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

 

         În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată ulterior.

Candidații declarați ”ADMIȘI” vor susține proba scrisă în data de 28 ianuarie 2021, ora 1000, la sediul Primăriei orașului Buhuși.

Afișat astăzi, 20.01.2021, ora 1400,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv – https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

MIC MARIA

print