21 iunie 2024

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

NR.14320 din 13.04.2023

ANUNŢ

privind rezultatul verificării dosarelor candidaților înscriși la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare celei deținute a personalului contractual din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

În urma verificării dosarelor depuse de candidați, în vederea participării la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare celei deținute a personalului contractual din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși, Comisia de concurs constituită în baza Dispoziției nr. 277/04.04.2023 comunică următorul rezultat:

Nr. crt. Numărul dosarului candidatului Funcţia contractuală din care promovează treapta superioară în care promovează Rezultatul selecţiei dosarelor  
1. 13733/10.04.2023 muncitor necalificat muncitor calificat IV ADMIS
2. 13841/10.04.2023 muncitor calificat II muncitor calificat I ADMIS
3. 13735/10.04.2023 șofer II șofer I ADMIS
4. 13842/10.04.2023                    muncitor calificat IV muncitor calificat III RESPINS  (nu are cel puțin 3 ani vechime în gradul/treapta profesională  a funcției contractuale din care promovează

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.53 din H.G. nr.1336/2022.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 24.04.2023, ora 1000.

Afișat astăzi, 13.04.2023, ora 1100,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

Consilier superior, MIC MARIA

print