25 octombrie 2021

Anunt privind rezultatul verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice de conducere, din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr. 30432 din 28.09.2021

 

ANUNŢ

privind rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere, de arhitect șef, clasa I, grad profesional I, al Serviciului Urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 

În urma verificării dosarului candidatului înscris la concurs, Comisia de examinare, anunță următorul rezultat:

Nr. înregistrare dosar 

  1. 29524/17.09.2021 –      ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS;

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării prezentului anunț, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Candidatul declarat ” ADMIS” se va prezenta în data de 01.10. 2021, ora 09.00,cu actul de identitate, pentru proba scrisă.

In conformitate cu prevederile Regulamentului (U.E.) nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele selectiei dosarelor,  probei scrise, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Afişat astăzi 28.09.2021, ora 0900.

SECRETAR COMISIE DE CONCURS,

Cons.TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

Print