30 September 2023

Anunt -Organizare examen promovare in grad profesional imediat superior celui detinut

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

Nr. 14423 DIN 09.05.2019

 

A N U N Ţ

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

Organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, pentru doi funcţionari publici din cadrul instituţiei, conform prevederilor art.125 și art.126 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare precum și a prevederilor art. 63, art.64 şi art.65 din Legea nr.188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

 • un post de consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier, clasa I, grad profesional superior –din cadrul Compartimentului Control Comercial și Transport Public local;
 • un post de consilier , clasa I, grad professional principal în consilier, clasa I, grad profesional superior –din cadrul S.P.C.L.E.P., Comp.Stare Civilă

Condiţii de participare la examen:

 1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. b) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 3.  c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

Dosarul de examen se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului (până la data de 29.05.2019, ora16.00) privind organizarea examenului de promovare în grad profesional şi conţine în mod obligatoriu:

 1. a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2.   b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 3. c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Examenul va avea loc în data de 12.06.2019, ora 1000 proba scrisă şi în data de 14.06.2019, ora 1000 interviul, la sediul PRIMĂRIEI ORAŞULUI BUHUŞI, str, Republicii, nr.5.

Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane, cam.10 sau la tel.0234261220, int.121.

PRIMAR,

ing.Vasile Zaharia

 

ATRIBUŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE CE REVIN ANGAJATULUI DIN CADRUL

COMP. CONTROL COMERCIAL SI TRANSPORT PUBLIC LOCAL

 1. eliberează si vizează anual, în condițiile legii, Autorizații de Funcționare si Profil de Activitate;
 2. verifică respectarea regulilor de comerţ la agenţii economici indiferent de capitalul acestora;
 3. acordă asistenţă de specialitate societăţilor comerciale profilate pe activitatea de comerţ, producţie, prestări servicii, în vederea aplicării prevederilor legale privind activitatea de comerţ;
 4. verifică dacă comercianţii efectuează acte de comerţ cu respectarea condiţiilor legale şi dacă desfăşoară activităţi comerciale, înscrise în autorizaţia de funcţionare sau actul de înfiinţare, ori a condiţiilor cuprinse în licenţe şi brevete;
 5. urmăreşte dezvoltarea ordonată a comerţului şi desfăşurarea activităţilor comerciale, de producţie şi prestări servicii  în locuri autorizate de primărie;
 6. controlează provenienţa produselor din reţeaua comercială în vederea evitării cumpărării de produse în scop de revânzare de la restaurante, cofetării, cantine, unităţi de turism sau unităţi similare;
 7. controlează depozitarea produselor de către agenţii economici pentru a evita stocarea de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piaţă şi revânzarea lor ulterioare la un preţ mai mare;
 8. interzice livrarea, preluarea sau punerea în vânzare a mărfurilor expirate sau depreciate calitativ.
 9. dă dispoziţii obligatorii pentru înlăturarea deficienţelor constatate;
 10. propune măsuri de stabilire a răspunderii materiale şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare, potrivit legislaţiei în vigoare;
 11. propune organelor competente suspendarea pe o perioadă de cel mult 15 zile, a autorizaţiei de funcţionare sau după caz retragerea acesteia, dacă se constată încălcarea prevederilor din autorizaţie sau a dispoziţiilor legale privind desfăşurarea activităţii respective, stabilite prin decizii ale prefecturii sau primarului;
 12. controlează activitatea de comercializare a produselor agroalimentare în pieţe, târguri şi oboare;
 13. întocmeşte documentaţia necesară eliberării către agenţii economici a autorizaţiilor de funcţionare şi profil de activitate conform H.C.L. nr.18/26.03.2013 cu modificările și completările ulterioare;
 14. încheie procese verbale de constatare şi aplicare a contravenţiilor conform anexei la H.C.L. nr.92/2013, modificată și completată, privind „stabilirea şi sancţionarea contravenţională în domeniul protecţiei mediului, a spaţiilor verzi, a aranjamentelor floricole, a parcurilor, a alimentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă, păstrarea şi protecţia dotărilor gospodăreşti, a mobilierului urban, a normelor legale de igienă şi sănătate publică, obligaţiile persoanelor fizice şi juridice privind gestionarea deşeurilor”;
 15. Efectuează controale la agenţii economici, producători agricoli, de pe raza oraşului Buhuşi, în pieţe, târguri şi oboare, în colaborare cu organe de control abilitate prin acte normative la solicitarea scrisă, verbală şi telefonică, în baza dispoziţiilor scrise sau verbale precum şi a împuternicirii scrise a primarului oraşului Buhuşi, atât în timpul programului de serviciu (700– 1530 ) cât şi în afara acestuia( 1530-700) în oricare zi a săptămânii, conform Dispoziției nr.561/17.05.2017.
 16. Efectuează controale la operatorii de transport public local conform HCL 13/29.01.2009 privind organizarea, desfăşurarea serviciului de transport public local şi aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea, autorizarea serviciilor de transport public local, modul de atribuire a  Controalelor de  delegare a serviciilor de transport public local şi a caietului de sarcini;
 17. Efectuează controale la operatorii de transport persoane în regim de TAXI conform Legii nr. 38/20.01.2003, H.C.L. nr. 26/27.03.2008 modificată şi completată prin H.C.L. nr. 11/29.01.2009;
 18. Efectuează controale la operatorii de transport persoane destinate serviciilor regulate, serviciilor regulate speciale, serviciilor ocazionale conform H.C.L. nr. 91/19.12.2008 modificată prin H.C.L. nr. 12/01.2009 sau alte acte normative date în competenţă lor prin lege;
 19. Întocmește înștiințări de plată agentului economic care întârzie la viza anuală;
 20. Eliberează aviz pentru operatorii de transport care folosesc stațiile de îmbarcare/debarcare a călătorilor pe raza orașului;
 21. Verifică și constată la fața locului în urma reclamațiilor făcute de cetățeni, întocmind documentația necesară;
 22. Întocmește autorizații speciale cu ocazia diferitelor evenimente care au loc pe raza orașului Buhuși, în baza cererilor depuse de către organizatori;
 23. Adrese/corespondență I.S.U. Bacău, A.N.R.S.C. Botoșani, D.S.V.S.A., D.S.P., O.R.C. Bacău.
 24. Cu ocazia Bâlciului Anual întocmește tabelul cu toți agenții economici care participă la eveniment, în ordinea depunerii cererilor, table ce stă la baza încasării zilnice a sumelor datorate de aceștia pentru ocupare suprafață teren;
 25. Urmărește legislația aplicabilă atât în ceea ce privește modificarea și completarea cadrului existent cât și a noutăților de imediata aplicare, îndeplinind toate obligațiile rezultate din acestea care sunt de natura postului, respectiv a funcției publice deținute sau a atribuțiilor delegate informând în scris superiorul ierarhic;
 26. Îndeplinește orice atribuție primită de la superiori ierarhici, formulată verbal sau în scris, care se prezumă că este legală, fiind obligat să se conformeze dispozițiilor acestora, orice refuz făcându-se în scris și motivat, în termen de cel mult 24 de ore de la primire;
 27. Rezolvă în termenele stabilite de către superiori ierarhici, lucrările repartizate;
 28. Răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;
 29. Prezenta fișă se completează cu atribuții și sarcini prin dispoziții scrise și acte normative ulterioare;
 30. Răspunde pentru toate documentele întocmite şi eliberate în conformitate cu fişa postului;
 31. Îndeplineşte orice alte atribuții stabilite prin lege şi/sau trasate de şefii ierarhici sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local

 

BIBLIOGRAFIE

stabilită în vederea promovării în grad profesional a unui funcţionar public din cadrul Compartimentului Control Comercial și Transport Public local, din data de 12.06.2019 (proba scrisă) și 14.06.2019 (interviul)

 1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr.215/2001–Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordonanța nr.2/2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.145/2014 -pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordonanța nr.99/2000 – privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr.12/1990 -privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr.38/2003- privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;

PRIMAR,

Ing.VASILE ZAHARIA

 

 

ATRIBUŢIILE ŞI RĂSPUNDERILE CE REVIN ANGAJATULUI

DIN CADRUL S.P.C.L.E.P, COMP. STARE CIVILĂ

 1. Întocmește, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar și eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate doveditoare, privind actele și faptele de stare civilă înregistrate;
 2. Înscrie mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condițiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;
 3. Eliberează, gratuit, la cererea autorităților publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr.16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acesor date;
 4. Eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă: dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
 5. Trimite, structurilor de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicării nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;
 6. Întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie și de deces, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le trimit, pâna la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcția Județeană de Statistică;
 7. Ia măsurile necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă în condiții care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariției acestora și asigură spațiu necesar destinat desfășurării activității de stare civilă;
 8. Atribuie codurile numerice personale, din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și arhivează în condiții de deplină securitate;
 9. Reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse – parțial sau total – prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare și aplicarea sigiliului și parafei;
 10. Primește cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinatate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele ce susțin cererile respective, pe care le înaintează D.J.E.P. Bacău, în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;
 11. Primește cererile de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoțite de actele ce le susțin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl inaintează, împreună cu întreaga documentație, în vederea avizării prealabile de catre J.E.P. Bacău în coordonarea cărora se află;
 12. Primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmește documentația și referatul cu propunere de aprobare sau respingere și le înaintează J.E.P. Bacău, pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unității administrativ-teritoriale competente;
 13. Înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, mențiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. Bacău prin structura de stare civilă din cadrul D.J.E.P. Bacău;
 14. Transmite, după înscrierea mențiunii corespunzătoare în actul de naștere, o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Direcției Generale de Pașapoarte din cadrul ministerului Administrației și internelor, Direcției Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Direcției Generale a Finanțelor Publice județene din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;
 15. Înaintează D.J.E.P. Bacău exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din registrul de stare civilă – exemplarul I;
 16. Sesizează imediat D.J.E.P. Bacău, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;
 17. Eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, certificate care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;
 18. Efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă și a mențiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecatorescă a dispariției și a morții unei persoane, precum și înregistrarea tardivă a nașterii;
 19. Efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;
 20. Primește cererile de divorț pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soți, în fața ofițerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților, înregistrează cererile de divorț pe cale administrativă, în Registrul de intrare-ieșire al cererilor de divorț și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;
 21. Transmite, lunar, la D.J.E.P. Bacău situația indicatorilor specifici;
 22. Desfașoară activități de primire, examinare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor;
 23. Răspunde de activitățile de selecționare , creare, folosire și păstrare a arhivei de stare civilă;
 24. Răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor;
 25. Îndeplinește și alte atribuții specifice activității de stare civilă, reglementate prin acte normative;
 26. Asigură confidențialitatea datelor;
 27. Are drept de acces la date cu caracter personal, conform legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 28. Asigură permanență în cazul unor situații excepționale, cum ar fi necesitatea întocmirii actelor de deces, prin prezentarea la serviciu chiar și în zilele nelucrătoare sau sărbători legale;
 29. Exercitarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă în conformitate cu prevederile art.3 alin.3 din Legea nr.119/1996 – republicată și modificată si ale art. 65 din Legea nr.215/2001 – republicată și modificată;
 30. Efectuează operațiuni în Registrul electoral, conform Dispoziției nr. 575/22.05.2017;
 31. Urmărește legislația aplicabilă atât în ceea ce privește modificarea și completarea cadrului existent cât și a noutăților de imediata aplicare, îndeplinind toate obligațiile rezultate din acestea care sunt de natura postului, respectiv a funcției publice deținute sau a atribuțiilor delegate informând în scris superiorul ierarhic;
 32. Îndeplinește orice atribuție primită de la superiori ierarhici, formulată verbal sau în scris, care se prezumă că este legală, fiind obligat să se conformeze dispozițiilor acestora, orice refuz făcându-se în scris și motivat, în termen de cel mult 24 de ore de la primire;
 33. Rezolvă în termenele stabilite de către superiori ierarhici, lucrările repartizate;
 34. Răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;
 35. Prezenta fișă se completează cu atribuții și sarcini prin dispoziții scrise și acte normative ulterioare;
 36. Îndeplinește orice alte sarcini stabilite prin legi, hotarâri, ordonanțe de guvern sau ordine trasate de șefii ierarhici.

 

BIBLIOGRAFIE 

stabilită în vederea promovării în grad profesional a unui funcţionar public din cadrul S.P.C.L.E.P.,

COMP. STARE CIVILĂ din data de 12.06.2019  si data de  14.06.2019

1.Constituţia României;

2.Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

4.Legea nr.215/2001–Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare;

6.H.G. nr. 64/2011 privind aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila;

7.Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil (Cartea I. – Despre persoane si Cartea II. – Despre familie);

8.Legea nr. 21/1991 privind cetatenia romana, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

9.H.G. nr. 801/2016 privind stabilirea procedurilor de corectare si stergere a datelor persoanelor cu identitate declarata, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila si evidenta a persoanelor;

 1. O.G. nr.41/2003 privind dobandirea si schimbarea pe cale administrative a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;

11.Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste  prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date;

12.Regulamentul UE nr 1191/2016 privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea Europeana;

13.H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

PRIMAR,

Ing.VASILE ZAHARIA

 

 

print

Fișiere atașate