12 iunie 2024

Anunț rezultate proba interviu la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de conducere vacante din subordinea Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 6190 DIN 15.02.2022

                                                                 ANUNŢ

privind rezultatul interviului susținut în cadrul concursului concursul de recrutare organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcţiei contractuale  de conducere vacantă, de director al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentulprivind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concursFuncția contractuală de conducere  pentru care se candidează    InstituțiaPunctajul obținut la proba interviuRezultatul probei interviu
1.3610/27.01.2022 director al    
CSO
Primăria orașul Buhuși87,20ADMIS
    Candidatii nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Primăriei orașului Buhuși, Bld. Republicii, nr.5, orașul Buhuși, Județul Bacău.  
Afişat astăzi,  15.02.2022, ora 1230, la sediul și pe site-ul  Primăriei orașului Buhuși, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile
 

Secretar comisie concurs,

Consilier superior, Mic Maria

print