23 iunie 2024

Anunț rezultate proba scrisă examen de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Complexului de Servicii Comunitare

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

NR. 3175 DIN 25.01.2022

ANUNŢ

   privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul Complexului de Servicii Comunitare, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși, organizat în de 25.01.2022

Având în vedere prevederile art.30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare  a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examen comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Numărul/data înregistrării cereriiPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.1611/13.01.202281,00ADMIS

În conformitate cu art.45 alin.(7) din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, candidații nemulțumiți de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei orașului Buhuși.

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisă, interviu și rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Afişat astăzi, 25.01.2022, ora 1430.

Secretar comisie examinare,

Consilier superior, Mic Maria

print