20 aprilie 2024

Anunț rezultate proba scrisă la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale de conducere vacante din subordinea Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 5663 DIN 10.02.2022

ANUNŢ

privind rezultatele probei scrise al concursului de recrutare organizat pentru

ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere vacantă,

 de director al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși,

aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși

     Având în vedere prevederile art.30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concursFuncția contractuală de conducere  pentru care se candidează    InstituțiaPunctajul obținut la proba scrisăRezultatul probei scrise
1.3610/27.01.2022director al     CSOPrimăria orașul Buhuși77,66ADMIS
  • Candidatii nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la registratura Primăriei orașului Buhuși, Bld. Republicii, nr.5, orașul Buhuși, Județul Bacău.
  • Afişat astăzi,  10.02.2022, ora 1230, la sediul și pe site-ul  Primăriei orașului Buhuși.
  • Proba interviu va avea loc în data de 15.02.2022, ora 1000.

Secretar comisie concurs,

Consilier superior, Mic Maria

print