22 mai 2024

Anunț rezultate proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea unei funcții contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 4117 DIN 31.01.2022

ANUNŢ

privind rezultatele probei scrise al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de execuţie, de consilier grad profesional I, din cadrul Biroului Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională, din aparatul de specialitate al primarului

     Având în vedere prevederile art.30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numărul/data înregistrării cereriiPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.1037/10.01.20225.33      RESPINS
2.2481/19.01.202265.33       ADMIS

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu și rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă, la sediul Primăriei orașului Buhuși.

Afișat astăzi, 31.01.2022, ora 1300,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

Secretar comisie concurs,

Consilier superior, Mic Maria

print