27 September 2023

Anunt rezultate proba scrisa

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.6075 din 14.02.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatele probei scrise al concursului de recrutare pentru funcţia contractuală, vacantă temporar, de execuţie, de consilier IA, din cadrul Biroului Derulare Proiecte cu Finantare Internationala, din aparatul de specialitate al primarului

Având în vedere prevederile art.29 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Numărul/data înregistrării cererii Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 4555/04.02.2020 88.50       ADMIS

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011,candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afișat astăzi, 14.02.2020, ora 12.30,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

    SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print