21 mai 2024

Concurs de recrutare pentru ocuparea a doua functii contractuale de executie, vacante, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

 

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

Nr.2661din 23.01.2020

ANUNȚ

Primăria orașului Buhuși cu sediul în: localitatea Buhuși, strada Republicii, nr.5, județul Bacău organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții contractuale, vacante, de executie,  conform H.G. nr. 286/2011, cu modificarile şi completările ulterioare.

                                                                        Denumirea posturilor:

 • 2 functii contractuale de servant pompier în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

                                                                        Condiţii specifice :

-Nivelul studiilor: şcoală generale/ medii

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului :5 ani

-domiciliul stabil in localitatea Buhusi

-adeverinta sau certificat de absolvire a cursului de servant-pompier

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 februarie 2020, ora 10:00 – proba de evaluare a aptitudinilor fizice, pe stadionul 1 Mai- Buhusi; Se vor respecta baremele maxime si minime din Ordinul nr.75/2019. Proba nefinalizata va fi notată cu 0 puncte. Va fi declarat promovat, candidatul care obține un punctaj de cel putin 50 de puncte.
 • 21 februarie 2020, ora 10.00   -proba scrisă
 • 26 februarie 2020, ora 10.00 proba-interviu

 

Dosarele se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare, de la publicarea anunțului ( de la 27.01.2020 până la data de 10.02.2020, ora 15.00).Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, și este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba interviu candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare, de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei orasului Buhusi şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, sectiunea – Concursuri,  în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, după soluționarea contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

 

BIBLIOGRAFIA

 1.LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu completarile si modificarile ulterioare

2. LEGE   Nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu completarile si modificarile ulterioare

3.H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,cu completarile si modificarile ulterioare

4.ORDIN nr. 163/ 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor,  cu completarile si modificarile ulterioare

5.LEGE   Nr. 481/ 2004,  privind protecţia civilă, cu completarile si modificarile ulterioare

6.ORDINUL nr.75/2019  pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane sau la tel.0234261220, int.100.

                                      

Atributii din Fisa postului

Sarcini şi îndatoriri specifice:

 1. Participă la toate activităţile de instruire de specialitate;
 2. Respectă întocmai orarul de muncă şi programul zilnic de activitate;
 3. Participă efectiv la acţiunile de stingere a incendiilor, de salvare a persoanelor şi a bunurilor materiale, la înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, îndeplinind funcţia pe care o are stabilită prin hotărârea de constituire a serviciului;
 4. Execută alături de soferi activităţile de întreţinere a utilajelor din dotare, a accesoriilor PSI pe care le deserveste şi a echipamentelor de protecţie;
 5. Cunoaşte semnele şi semnalele în cazul intervenţiilor la situaţii de urgenţă şi le execută întocmai;
 6. Se pregăteste pentru participarea la acţiuni de salvare care reclamă eforturi fizice prelungite şi cunoasterea modului de utilizare a aparaturii de salvare;
 7. Acţionează în condiţii create ca urmare a unor avarii, incendii si întotdeauna acolo unde necesită utilizarea aparaturii de protecţie a respiraţiei;
 8. Intervine pentru salvarea persoanelor aflate în condiţi periculoase ce le pun în pericol viaţa sau integritatea corporală, acordându-le primul ajutor, intervine pentru evacuarea bunurilor materiale ce se găsesc în locuri periculoase şi care pot fi determinate datorită condiţiilor create de apariţia unor avarii, incendii, calamităţi, etc.;
 9. Utilizează accesoriile şi echipamentul necesar pentru stingerea incendiilor;
 10. Identifică sursele de incendiu folosindu-şi cunoştinţele despre tipuri de incendii, designul construcţiilor, materiale de construcţie etc;
 11. Delimitează zona afectată pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate;
 12. Creează deschizături/breşe în structura clădirilor pentru asigurarea ventilaţiei şi accesului, utilizând topoare, căngi, fierăstraie, răngi etc.;
 13. Controlează clădirile cuprinse de flăcări pentru a localiza eventualele victime;
 14. Dispune şi utilizează scări pentru a avea acces la nivelele superioare ale clădirilor în vederea salvării persoanelor din clădirile incendiate;
 15. Salvează victimele din clădirile în flăcări şi/sau de la locul accidentului;
 16. Stinge cu jet de apă, spumă sau alte substanţe chimice incendiul şi salvează echipajul şi pasagerii în cazurile de accident aerian;
 17. Acordă primul ajutor şi ia măsuri de resuscitare a persoanelor rănite;
 18. Inspectează şi verifică locul incendiului, după ce flăcările au fost stinse, pentru a se asigura că nu mai există nici un pericol;
 19. Efectuează antrenamente fizice şi simulări pentru menţinerea unui nivel de pregătire corespunzător;
 20. Participă la exerciţii şi demonstraţii privind tehnicile de stingere a incendiilor;
 21. Informează şi instruieşte populaţia pentru prevenirea incendiilor;
 22. Participă la cursuri, seminarii, conferinţe şi studiază literatura de specialitate pentru a învăţa noi tehnici de stingere a incendiilor;
 23. Colaborează cu poliţia pentru a interveni în caz de accident, dezastre, calamităţi sau alte evenimente cu impact negativ;
 24. Curăţă şi întreţine echipamentul şi aparatura din dotare pentru stingerea incendiilor.
 25. Verifică starea de funcţionare a echipamentelor de lucru;
 26. Răspunde de utilizarea şi păstrarea în bune condiţii a aparaturii din dotare;
 27. Informează persoana ierarhic superioară asupra problemelor ce apar în desfăşurarea activităţii la locul de muncă;
 28. Prezintă un comportament profesional în timpul zilei de lucru;
 29. Periodic face propuneri de îmbunătăţire a activităţii prestate;
 30. Îmbunătăţeşte permanent pregătirea sa profesională şi de specialitate;
 31. Păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor legate de firmă;
 32. Utilizează resursele existente exclusiv în interesul firmei;
 33. Respectă prevederile normativelor interne şi procedurile de lucru specifice postului său;
 34. Execută sarcinile stabilite de șeful S.V.S.U.
 35. Îndeplinește și alte sarcini prevăzute de lege și dispuse de șefii ierarhici.

 

        PRIMAR,

Ing. VASILE ZAHARIA

 

Comp. Resurse Umane,

     Cons.Telita Claudia

 

print