20 aprilie 2024

Concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buhuși

ROMÂNIA

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

JUDEŢUL BACĂU
 
Str. Republicii, nr. 5, orașul Buhuși, județul Bacău, tel.: 0234-261220;fax:0372897995; E-mail: secretariat@primariabuhusi.ro
 

Comp. Resurse Umane

NR.9716 din 13.03.2023

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art.39, alin.(1^1) si alin.(2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.618 alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Buhuși organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu durata normal a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a funcției publice de executie vacante, de :

consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Direcției Buget, Finanțe, Contabilitate -Comp.Financiar, Contabilitate, Buget, Salarizare, Inventarierea Patrimoniului, aparținând aparatului de specialitate al primarului orasului Buhuși.

Concursul de recrutare se desfășoară la sediul institutiei din B-dul Republicii, nr.5 si constă în trei probe succesive:

1.Selectia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 04.04.2023- 10.04.2023;

2.Proba scrisă13.04.2023, ora 10.00

3.Proba interviu – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România

 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

 h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

 i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

 j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice de participare la concurs:

a.absolvent al studiilor universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul stiințelor economice: (Contabilitate, Economie, Finanțe – domeniu de licentă).

b.minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de maximum 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a institutiei si pe site-ul ANFP, respectiv în perioada 13.03.2023- 03.04.2023 si trebuie să conțină obligatoriu documentele prevazute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, si anume:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;(Anexa 2D si extras din REVISAL)

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundereîn acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care nu a solicitat expres preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

h)declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@primariabuhusi.ro .

Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor de înscriere, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților, informații sau alte documente relevante, din categoria celor prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, pentru desfășurarea concursului.

Relatii suplimentare se pot obţine de pe site-ul institutiei https:/primariabuhusi.ro si la sediul Primariei orasului Buhusi din B-dul Republicii, nr.5, etaj 1, camera nr.1, Compartiment Resurse Umane- cons.Telită Claudia, telefon 0234/261220, int.100.

PRIMAR,

Ing.VASILE  ZAHARIA

print

Fișiere atașate