1 martie 2024

Concurs organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

NR.483030  din 15.12.2023

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art.IV, alin.(2), lit.(a) din OUG nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative si a prevederilor H.G. nr.1336/2022 – Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5,organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale, de executie, de asistent medical principal, în cadrul Directiei de Asistenta Socială – Compartiment Asistență Medicală desfasurată în unitatile de învățământ, din subordinea Consiliului Local Buhuși .

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineste, condiţiile generale de participare, conform prevederilor art.15 din H.G. nr.1336/2022:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

          Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolventi ai  Scolii postliceale sanitare
 • vechime în specialitate (asistent medical generalist sau asistent medical in pediatrie ): 5 ani
 • detinator al certificatului de membru O.A.M.M.R, în termen de valabilitate;
 • detinator al avizului/adeverintei eliberate de O.A.M.M.R. pentru participarea la concurs;

Concursului se va desfăşura astfel :

– 15.12.2023 –publicare Anunt

-15.12.2023 – 03.01.2024, ora 14.00  – depunerea dosarelor

-11.01.2024, ora 0900 -proba scrisă

-16.01.2024 ora 0900 – susținerea interviului,

 la sediul Primăriei Oraşului Buhuşi, strada Republicii, nr.5,  tel: 0234/261220, int.100.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul institutiei şi vor conţine în mod obligatoriu:

 a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată (extras REVISAL), care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (Modelul orientativ -anexa nr. 3);

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;      

h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

j) certificat de membru O.A.M.M.R, în termen de valabilitate;

k) aviz/adeverinta eliberate de O.A.M.M.R. pentru participarea la concurs;

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și proba interviu candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare, de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și a probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul institutiei şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei orasului Buhusi şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, sectiunea – Concursuri,  în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru ultima probă, după soluționarea contestațiilor, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA

 1.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

             Tematica : Titlul II CAP. II- Executarea contractului individual de muncă

                                              CAP. III- Modificarea contractului individual de muncă

                                              CAP. V Încetarea contractului individual de muncă

                             Titlul XI- CAP I Răspunderea juridică

                                              CAP. II -Răspunderea disciplinară

2.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicată , cu modificările și completările ulterioare;

              Tematica :Egalitatea de șanse intre femei si bărbați in domeniul muncii (cap.II)

3.Constituția României;

             Tematica :Cap. III- Îndatoririle fundamentale

4.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 /2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

              Tematica : integral

5.ORDIN Nr. 1563/ 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi

                 Tematica: integral

6.ORDIN  Nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor

                 Tematica: integral

7.ORDIN  Nr. 2508/4493/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

                Tematica: integral

8. Urgențele medico-chirurgicale- sinteze, autori – Lucretia Titirca – Editura Medicală

             Tematica:

 • Criza de astm bronșic – factori determinati , simptomatologie, conduita de urgenta, educatia pacientului si a familiei;(pag.26 – 32)

Urgentele in pediatrie

 • Insuficiența respiratorie acută:cauze, simptomatologie, conduită de urgență,transport (pag.167-171)
 • Convulsiile –clasificare etiologica, tabloul crizei tipice, măsuri de urgență, masuri de urgentă, (pag 180 – 183)

Urgentele otorinololaringologice

 • Corpi străini auriculari- simptome, masuri de urgență (pag.234- 235)
 • Corpi  straini nazali – simptome, masuri de urgență (pag. 236 )
 • Hemoragia nazala –cauze, tabloul clinic in epistaxisul benign, masuri (pag.243 – 244)

Urgente oftamologice

 • Corpi străini oculari:corpi străini conjunctivali si corneeni- simptomatologie, atitudinea de urgenta (pag.253-254)

Șocul

 • Șocul anafilactic – tabloul clinic, conduita de urgenta (pag.269 -270)

          Traumatismele

 • Traumatismele membrelor :fracturi inchise – pag 313

                                                             Fracturi deschise – pag.315

                                                                       Entorse- (pag.317 – 319)

                        Politraumatismele –

 • Masuri de urgenta la locul accidentului – pag.338

                        Ingrijirea plăgilor-( pag.342 – 344)

                        Tehnici de imobilizare provizorie (pag.356 – 370)

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

        Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei,Compartiment Resurse Umane sau la tel.0234261220, int.100- cons. Telita Claudia.

          PRIMAR,

Ing. VASILE ZAHARIA

Comp. Resurse Umane,

                                                                                Cons.Telita Claudia

print

Fișiere atașate