30 September 2023

Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Protecția și Ocrotirea Mediului Înconjurător din cadrul aparatului de specialitate al primarului

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

NR.22723 DIN 19.06.2023

 

 ANUNŢ

în conformitate cu prevederile art. IV din OUG 34/2023 alin.(2) lit.a), ale art.617 alin.(2),  art.618 alin.(1) lit. b) și alin. (3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și art.39 alin. (11) și (2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

            PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează  concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă:

 • Polițist local, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentului Protecţia și Ocrotirea Mediului Înconjurător, Serviciul Poliția Locală, din aparatul de specialitate al primarului;
 • exercitarea raportului de serviciu se va realiza pe perioadă nedeterminată cu durata normala a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

CONCURSUL SE ORGANIZEAZĂ LA SEDIUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI BUHUŞI, STR.  REPUBLICII, NR.5, JUDEŢUL BACĂU.  

Condiţii generale de participare la concurs:

   a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post – condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniu de studiu: Chimie (Domeniul de licență), Știința mediului (Domeniul de licență), Ingineria resurselor vegetale și animale (Ramura de știință), Biologie (Ramura de știință), Chimie alimentară și tehnologii biochimice (Specializarea), Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului (Specializarea), Inginerie chimică (Specializarea)
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției  – ;

Probele stabilite pentru concurs, în temeiul art.618 alin.(10) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, sunt următoarele:

 • afișare anunț: 19.06.2023
 • depunere dosare: 19.06.2023 – 10.07.2023, ora 1600
 • selecția dosarelor de înscriere – în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor (11.07.2023 – 17.07.2023), potrivit art.50 alin.(1) din H.G. nr.611/2018;
 • PROBA SCRISĂ – se va susține în data de 20.07.2023, ora 1000 și va avea loc sediul Primăriei orașului Buhuși;
 • PROBA INTERVIU – se va susține în data de 25.07.2023, ora 1000 și va avea loc sediul Primăriei orașului Buhuși;

DOSARELE DE ÎNSCRIERE se depun în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului – 19.06.2023, pe site-ul www.anfp.gov.ro al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la avizierul instituției și pe pagina de internet a instituției www.primariabuhusi.ro, începând cu data de 19 iunie 2023 până la data de 10 iulie 2023, ora 1600, la sediul Primăriei orașului Buhuşi, din str. Republicii,nr.5. Acestea vor conține în mod obligatoriu:

           a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.611/2008 

           b) curriculum vitae, modelul comun european;

           c) copia actului de identitate;

           d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor     specializări şi perfecţionări;

           e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz,  în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei publice – precum și situația disciplinară;

          f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului ( va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice);

g) aviz psihologic obţinut în vederea angajării, în care sunt precizate următoarele concluzii: APT PSIHOLOGIC pentru polițist local;

         h) cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere  – în acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

           i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția actului de identitate, care se poate transmite și în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@primariabuhusi.ro .

            Până în ultima zi prevăzută pentru selecția dosarelor de înscriere, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților informații sau alte documente relevante, din categoria celor prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, pentru desfășurarea concursului.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • persoana de contact: consilier MIC MARIA;
 • telefon 0234 – 261220, int.121;
 • e-mail resurseumane@primariabuhusi.ro, pagina de internet www.primariabuhusi.ro
 • adresa de corespondență: Primăria orașului Buhuși, str. Republicii, nr.5, județul Bacău, cod poștal 605100.

BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ

polițist local, clasa I, grad profesional debutant  – Compartiment Protecţia și Ocrotirea Mediului Înconjurător, Serviciul Poliția Locală

     1. Constituția României, republicată

cu tematica principii generale (titlul I) – drepturile și libertățile fundamentale (titlul II , cap. II)

     2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,

republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica CAPITOLUL I Principii și definiții; CAPITOLUL II Dispoziții speciale

     3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu

modificările și completările ulterioare

cu tematica egalitate de șanse si tratament intre femei si bărbați in domeniul muncii (cap. II)

     4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și

completările ulterioare

cu tematica dispoziții generale, statutul funcționarilor publici

     5. Legea Poliției locale nr. 155/2010 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica integral

      6. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

cu tematica integral

     7. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica integral

     8. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu

modificările și completările ulterioare;

cu tematica integral

     9. Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica integral

    10. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica art. 90, art. 94 și art. 96

     11. O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

cu tematica integral

     12. Hotărârea nr.113/31.07.2019 privind actualizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare în

orașul Buhuși, precum și completarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare și a Caietelor de

sarcini pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare

cu tematica integral

Principalele atribuții

ale postului de polițist local, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Protecția și Ocrotirea Mediului Înconjurător,  sunt:

a) controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor municipale, industriale și din construcții și demolări;

b) supraveghează depozitele de deşeuri aflate în circumscripţia teritorială a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru prevenirea declanşării unor incendii, cu consecinţe negative pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale;

c) sesizează autorităţile şi instituţiile publice, competente, cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

d) participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

e) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

f) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

g) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

h) verifică respectarea programului de lucrări privind asigurarea curăţeniei stradale de către firmele de salubritate;

i) verifică respectarea măsurilor de transport a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spaţiilor verzi, de către firmele abilitate;

j) veghează la respectarea normelor privind protejarea şi conservarea spaţiilor verzi;

k) verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către personae fizice sau juridice, potrivit legii;

l) verifică ridicarea deşeurilor menajere și igienizarea zonelor aferente de către operatorii de servicii de salubrizare, înconformitate cu graficele stabilite;

m) verifică, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

n) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcare normelor legale specific realizării atribuţiilor, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale;

o) aduce la îndeplinire, în termen şi în mod corect, sarcinile încredinţate de către şefii ierarhici, cu respectarea legii;

p) verifică existența pe domeniul public a câinilor cu/fără stăpân și anunță operatorul pentru capturarea lor, sancționează după caz proprietarii animalelor lăsate în libertate pe drumul public al orașului;

q) verifică și constată depozitările necontrolate de deșeuri de orice fel pe terenuri aparținând domeniului public al orașului și identifică deținătorii acestora, aplicând prevederile legale în domeniu;

PRIMAR,

  VASILE ZAHARIA

                                                                                       Secretar Comisie,

Consilier superior, Mic Maria

print

Fișiere atașate