14 aprilie 2024

CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A UNEI FUNCTII CONTRACTUALE VACANTE , DE EXECUTIE, DIN CADRUL SERVICIILOR SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL BUHUSI

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

NR.7303 din 28.02.2024

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 – Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectând prevederile art.VII din OUG nr.115/2023, Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale, de executie, de mașinist (ifronist, buldoexcavatorist), treapta profesionala I, în cadrul Compartimentului Întreținere Constructii din Domeniul Public și Privat, din subordinea Consiliului Local Buhusi.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la sediul Primăriei oraşului Buhuşi – Compartiment Resurse Umane şi vor conţine în mod obligatoriu documentele prevazute la art.35 din H.G. nr.1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată (extras REVISAL), care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (Modelul orientativ -anexa nr. 3);

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;      

h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Poate ocupa un post vacant persoana care indeplineste, condiţiile generale de participare, conform prevederilor art.542, alin.(1) si (2) din OUG nr.57/2019-Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Conditii specifice pentru ocuparea postului :

 • Nivelul studiilor – medii/generale
  • atestat/certificat de pregătire profesională pentru competenţe specifice acestei ocupaţii sau calificări.
  • Să posede permis conducere categoria ”B și Tr” sau ”B si C” de minimum 3 ani
  • Vechime in muncă –minimum 5 ani

BIBLIOGRAFIA /TEMATICA

1.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          Tematica : Titlul II CAP. II- Executarea contractului individual de muncă

                                          CAP. V –  Sectiunile I, II si III

                         Titlul XI-  CAP. II – Răspunderea disciplinară

                                          CAP.III – Răspunderea patrimonială

2.O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificarile si completările ulterioare –

             Tematica: Hărtuirea morala (art.2 alin(5^1) si  alin.(5^7)

3.Legea nr.319/2006 privind  securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

             Tematica: CAP. IV -Obligaţiile lucrătorilor

                  CAP. VI – SECŢIUNEA a 2-a , Accidente de muncă

4.Constituția României, republicată;

Tematica :Cap. III- Îndatoririle fundamentale

5.O.U.G nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica : integral

6.H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

            Tematica : integral

7.H.G. nr.38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Tematica : integral

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

Calendarului consursului :

Nr. crt.ActivităţiData si ora
1.Publicarea anunțului28.02.2024
2.Perioada de  depunere a dosarelor28.02.- 12.03.2024, ora 15.00
3.Selecţia dosarelor                           13.03.2024
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor12.03.2024
5.Susţinerea probei scrise20.03.2024, ora 09.00
6.Susţinerea interviului26.03.2024, ora 09.00

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă si interviu, candidatii nemulţumiti pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare, de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise si al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse, se face prin afişare la sediul institutiei şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, imediat după soluţionarea acestora.

Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei orasului Buhusi şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, sectiunea – Concursuri, în termen de o zi lucrătoare de la data afisarii rezultatelor soluționarii contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins».

Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane -cons. Telita Claudia sau la tel.0234261220, int.101.

PRIMAR,

Ing. VASILE ZAHARIA

   Compartiment Resurse Umane,

Cons. Sup. Telita Claudia

Atributii prevăzute în fișa postului :

 • Asigura buna functionare si intretinere a autovehicului respectand toate indicatiile si instructiunile tehnice;
 • Participa efectiv pe durata programului de lucru la reparatiile ce se efectueaza in atelier la autovehiculul pe care il are in primire;
 • Intretine si foloseste in scopuri utile institutiei, inventarul de scule si materiale pe care il are in primire;
 • Plecarea in cursa se va face in urma dispozitiei primate, fara abateri de la traseu;
 •  Desfasoare activitatea in asa fel, incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala, atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;
 • Să cunoască şi să exploateze la parametrii normali utilajul si partile componente din dotare;
 • Să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii a echipamentelor, pieselor şi subansamblelor şi  mijloacelor de transport conform normativelor, precum şi orice alte lucrări stabilite prin planul de activitate al formaţiei pe care o deserveşte;
 •  Să exploateaze la capacitate utilajul sau mijlocul de transport din dotare cu respectarea încadrarii în consumurile specifice de carburanţi și lubrefianţi;
 • Să asigure refacerea sau îmbunătăţirea capacităţii de funcţionare, la parametrii corespunzători, a tuturor echipamentelor şi subansamblelor utilajelor şi mijloacelor de transport care sunt în atelierul mecanic pentru revizie sau reparaţie;
 •  Să participe alături de ceilalţi salariaţi la acţiunile organizate pentru înlăturarea incidentelor şi avariilor precum şi la acţiunile de apărare  împotriva fenomenelor hidrometeorologice periculoase;
 •  Să asigure menţinerea capacităţii de funcţionare la parametrii corespunzători ai mijlocului de transport sau utilajului pe care îl are în primire;
 •  Să evite lăsarea fără supraveghere în timpul programului de lucru a maşinilor şi instalaţiilor în funcţiune;
 •  Să asigure şi să păstreze curăţenia şi ordinea la locul de muncă în cadrul atelierului şi în incinta sediului ;
 • Să execute întreţinerea zilnică a utilajului, exploatarea să se facă în condiţii corespunzătoare pentru reducerea cheltuielilor şi prelungirea duratei de funcţionare;
 • Să folosească utilajul la capacitate maximă, să reducă consumul de carburanţi şi să se preocupe de reducerea timpilor de imobilizare în reparaţii;
 • Să nu părăsească locul de muncă decât în cazuri deosebite şi numai cu aprobarea şefilor ierarhici;
 •  Să comunice imediat sefului ierarhic şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor percum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
 • Să nu exploateze utilajul, in stare de oboseala sau sub infuenţa alcoolului, drogurilor, medicamentelor care reduc capacitatea de conducere;
 •  Să execută lucrări în condiţii de calitate ;
 • Să exploateze utilajul sau mijlocul de transport, în conformitate cu normele de S.S.M. şi de circulatie pe drumurile publice precum şi a celor privind folosirea echipamentului de protecţie şi de lucru şi de S.U.;
print

Fișiere atașate