8 august 2022

Concurs pentru ocuparea unei functii publice de excutie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului

ROMÂNIA

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

JUDEŢUL BACĂU
 
Str. Republicii, nr. 5, orașul Buhuși, județul Bacău, tel.: 0234-261220;fax:0372897995; E-mail: secretariat@primariabuhusi.ro
 

Comp. Resurse Umane

  NR.5235 din 08.02.2022

 

 

ANUNȚ

 

Primăria Orașului Buhuși organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de executie  vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, in cadrul Serviciului Impozite si taxe- Comp.Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Îndrumare Asociatii Proprietari, ANL si Fond Locativ, aparținând aparatului de specialitate al primarului orasului Buhuși, în data de 10.03.2022, ora 10.00 proba scrisă și în data de 17.03.2022, ora 10.00 proba interviu, la sediul instituției, din str.Republicii, nr.5, cu respectarea art.II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice de participare la concurs:

        a.absolvent al studiilor universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul stiințelor juridice.

        b.minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 08.02.2022- 28.02.2022, la sediul Primăriei orasului Buhusi, str.Republicii, nr.5, telefon 0234261220, int.100, fax 0372897995, e-mail:resurseumane@primariabuhusi.ro, persoana de contact: Teliță Claudia- consilier superior în cadrul Comp. Resurse Umane și trebuie să conțină următoarele documente:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;(Anexa 1 si REVISAL)

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;                                                                                                         g) cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere în acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Selecția dosarelor de înscriere se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor (01.03.2022 – 07.03.2022), potrivit art.50 alin.(1) din H.G. nr.611/2018;

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul, de către secretariatul comisiei de concurs .

Bibliografie

1. Constituția României, republicată

2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I și II ale Partii a VI-a,

3. Ordonanta nr.137/2000 privind prevenirea și sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, modificată si completată.

 6.Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a petițiilor, modificată si completată;

 7.Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură Civilă, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

8.Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările si completările ulterioare;

9.Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

10. Ordonanta nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

11. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

12.Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic,  modificarile si completarile ulterioare;

13.H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

TEMATICA

1.Reglementări privind Constitutia Romaniei

2.Reglementari privind Codul Administrativ

3.Reglementari privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

4.Reglementari privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, în vederea eliminarii tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele publice din România;

5.Legea nr.544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public,modificată si completată.

6.Ordonanta nr.27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a petițiilor, modificată si completată;

7. Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură Civilă

                                     – Cartea I – Dispozitii generale

                                      – Cartea a V-a – Despre executarea silită;

8. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil

                                    – Cartea a V-a – Despre obligatii

                                      -Cartea a VI-a-  Despre prescriptia extinctiva

9. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală

– Titlul VIII-solutionarea contestatiilor formulate împotriva actelor administrative-fiscale

10. Ordonanta nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

11. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

                                  – Titlul IX- Impozite si  taxe locale

                                  – Titlul X – Impozitul pe constructii

12.Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic,  modificarile si completarile ulterioare;

13.H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

PRIMAR,

Ing.VASILE  ZAHARIA

Secretar comisie – Teliță Claudia

ATRIBUȚII prevazute în fișa postului pentru functia publica de

consilier juridic în cadrul Comp. Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Îndrumare Asociatii Proprietari, ANL si Fond Locativ

1.Aplică dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 privind Normele de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

2.Urmăreşte respectarea prevederilor Codului de procedură fiscală cu privire la: subiectele raportului juridic fiscal, creanţele fiscale, obligaţiile fiscale, competenţa teritorială, domiciliul fiscal, actul administrativ fiscal, colaborarea între instituţiile publice, înregistrarea fiscală şi evidenţa fiscală a contribuabililor persoane fizice şi juridice, declaraţia fiscală, decizia de impunere, calculul dobânzilor, prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale, aplicarea de sancţiuni conform legii, inspecţia fiscală, etc.

3.Organizează, desfăşoară şi asigură conform competenţei legale activitatea de executare silită a bunurilor şi veniturilor persoanelor juridice şi fizice pentru neachitarea în termen a creanţelor bugetului local.

4.Urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate pe veniturile şi disponibilităţile băneşti ale debitorilor bugetului local persoane fizice şi juridice.

5.Verifică bazele de impunere, legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale întocmite de contribuabilii persoane juridice.

6.Verifică respectarea prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile.

7.Urmăreşte respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acordarea bonificaţiilor, scutirilor, reducerilor de impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului local.

8.Răspunde de aplicarea de măsuri asiguratorii prin aplicarea sechestrului asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorului persoane fizice şi juridice, în situaţia în care agentul economic nu are disponibil în contul bancar dacă nu se încasează în toalitate debitul restant.

9.Intocmeşte dosare pentru debitele primite spre executare de la alte instituţii şi serviciile publice şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitelor, confirmarea si executarea acestora.

10.Intocmeşte propuneri privind debitorii insolvabili, urmăreste debitorii insovabili, deschide proceduri reglementate de Legea insolvenţei.

11.Întocmeşte somaţii şi titluri executorii pentru debitele neachitate în urma primirii înştiinţărilor de plată;

12.Întocmeşte somaţii şi titluri executorii pentru debitele neachitate în urma primirii înştiinţărilor de plată;

13.Urmăreşte încasarea tuturor sumelor datorate de debitori;

14.Urmărește legislația aplicabilă atât în ceea ce privește modificarea și completarea cadrului existent cât și a noutăților de imediata aplicare, îndeplinind toate obligațiile rezultate din acestea care sunt de natura postului, respectiv a funcției publice deținute sau a atribuțiilor delegate informând în scris superiorul ierarhic;

15.Repartizează sumele realizate din valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit ordinii prevăzută de lege, în cazul în care la urmărirea silită participă mai multi creditori.

16.Întocmeşte documentaţiile ce stau la baza actiunilor înaintate în instanţă conform legislaţiei în materie.

17.Participă la întocmirea documentaţiilor anuale privind stabilirea impzoitelor şi taxelor locale şi le înaintează spre aprobare Consiliului Local.

18.Pentru debitele restante se procedează la întocmirea dosarului de executare silită, componentă a dosarului fiscal, respectându-se fazele de acţiune si anume: titlu executoriu, somaţie, popriri (conturi, venituri salariale, etc), sechestru, întocmirea dosarului şi înaintarea acestuia în instanţă.

19.Inscrie la masa credală creanţele fiscale datorate bugetului local de către persoanele juridice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare.

20.Solicită organelor competente înscrierea în registrele de publicitate, a sechestrelor şi sechestrelor asiguratorii asupra bunurilor imobile, precum şi a procesului-verbal de adjudecare a bunului imobil în cazul vânzării cu plata în rate.

21.Efectuează, atunci când este cazul, sigilarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate, precum şi ridicarea şi depozitarea bunurilor mobile sechestrate.

22.Verifică periodic, conform legii, contribuabilii persoane fizice si juridice înscrişi în evidenţa separată în cadrul termenului de prescripţie.

23.Asigură şi răspunde de păstrarea secretului fiscal şi a confidenţialităţii documentelor şi informaţiilor gestionate, în condiţiile legii.

24.Indeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de conducere, în legătură cu domeniul de activitate.

Print