22 mai 2024

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Buhuşi, judeţul Bacău.

 

Comp. Resurse Umane

  NR.14444 din 20.04.2022

 

ANUNȚ

 

În conformitate cu prevederile art.39 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.618 alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Buhuși organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu durata normal a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a funcției publice de executie vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Impozite si taxe- Comp.Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Îndrumare Asociatii Proprietari, ANL si Fond Locativ, aparținând aparatului de specialitate al primarului orasului Buhuși.

Concursul de recrutare se desfasoara la sediul institutiei din Bdul Republicii, nr.5 si constă în trei probe succesive:

1.Selectia dosarelor de înscriere: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

2.Proba scrisă – 08.06.2022, ora 10.00

3.Proba interviu – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru candidații care au obținut la proba scrisă minimum 50 puncte

.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

 d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

  j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice de participare la concurs:

        a.absolvent al studiilor universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul stiințelor economice sau juridice.

          b.minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de maximum 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a institutiei si pe site-ul ANFP, respectiv în perioada 20.04.2022- 09.05.2022 si trebuie să conțină obligatoriu documentele prevazute la art.49 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, si anume:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;(Anexa 2D si REVISAL)

f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;                                                                                                         g) cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere în acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul, de către secretariatul comisiei de concurs .

Relatii suplimentare se pot obţine de pe site-ul institutiei https:/primariabuhusi.ro si la sediul Primariei orasului Buhusi din Bdul Republicii, nr.5, etaj 1, camera nr. 1, Compartiment Resurse Umane, telefon 0234/261220, int.100.

PRIMAR,

Ing.VASILE  ZAHARIA

Secretar comisie – Teliță Claudia

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (Titlul IX – Impozite şi Taxe Locale), actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, actualizat, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
 9. Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 10. Ordonanţa de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in Administrația Publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
 13. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

PRIMAR,

Ing.VASILE  ZAHARIA

ATRIBUȚII prevazute în fișa postului pentru functia publica de

consilier în cadrul Comp. Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Îndrumare Asociatii Proprietari, ANL si Fond Locativ

 1. Conduce evidenţa sintetică şi analitică a veniturilor bugetului local provenite din chirii fond locativ pentru persoanele fizice;
 2. Asigură întocmirea, circulaţia, păstrarea şi arhivarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor sintetice şi analitice referitor la contractele de închiriere fond locativ al persoanelor fizice;
 3. Constată materia impozabilă şi amenzile pentru persoanele fizice de pe străzile M. Eminescu, Dr. Davila, Dragoş Vodă, Aurel Vlaicu, Mircea Voievod, Avântului, Bucegi, Florilor, Ştefan cel Mare, Primăverii, urmăreşte încasarea impozitelor şi răspunde de prescrierea acestora;
 4.  Urmăreşte derularea contractelor de închiriere pentru spaţiile aparţinând fondului locativ persoane fizice;
 5. Întocmeşte notificări de modificare a taxelor (tarifelor) la contractanţi;
 6. Urmăreşte încasarea tuturor sumelor datorate de contractanţi şi contribuabili persoane fizice pentru evitarea prescrierii acestora;
 7. Ţine evidenţa contractelor de închiriere pentru spaţiile din fondul locativ pe baza programului informatic;
 8. Deschide şi organizează evidenţe noi în cazul în care apar noi chiriaşi şi contribuabili;
 9. Verifică şi constată lucrările efectuate de chiriaşi la imobilele din fondul locativ de stat;
 10. Colaborează cu Comp. Buget, Contabilitate şi Informatică în vederea încasărilor prin viramente;
 11. Soluţionează şi participă la întocmirea dosarelor de executare silită, răspunde de încasarea chiriilor şi a utilităţilor aferente acestor spaţii în vederea evitării prescrierii sumelor;
 12. Întocmeşte şi eliberează certificate, pe baza cererilor contribuabililor;
 13. Întocmeşte note de constatare în vederea acordării de facilităţi fiscale;
 14. Operează compensări a obligaţiilor fiscale, pe baza cererilor contribuabililor;
 15. Întocmeşte somaţii şi titluri executorii pentru debitele neachitate în urma primirii înştiinţărilor de plată;
 16. Întocmeşte referate de restituiri şi le operează;
 17. Întocmeşte înştinţări de plată pentru debitele aferente anului în curs şi le transmite debitorilor;
 18. Întocmeşte somaţii şi titluri executorii pentru debitele neachitate în urma primirii înştiinţărilor de plată;
 19. Urmăreşte încasarea tuturor sumelor datorate de debitori;
 20. Întocmeşte, completează, transmite şi răspunde de situaţiile solicitate de structura ,,PAID” Bucureşti, conform Legii nr.260/2008, republicată, privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor;
 21. Îndeplineşte funcţia de executor fiscal în vederea urmăririi şi încasării impozitelor, taxelor şi a altor creanţe fiscale;
 22. Urmărește legislația aplicabilă atât în ceea ce privește modificarea și completarea cadrului existent cât și a noutăților de imediata aplicare, îndeplinind toate obligațiile rezultate din acestea care sunt de natura postului, respectiv a funcției publice deținute sau a atribuțiilor delegate informând în scris superiorul ierarhic;
 23. Îndeplinește orice atribuție primită de la superiori ierarhici, formulată verbal sau în scris, care se prezumă că este legală, fiind obligat să se conformeze dispozițiilor acestora, orice refuz făcându-se în scris și motivat, în termen de cel mult 24 de ore de la primire;
 24. Rezolvă în termenele stabilite de către superiori ierarhici, lucrările repartizate;
 25. Răspunde de confidențialitatea datelor la care are acces, în afara celor cu caracter public;
 26. Răspunde pentru toate documentele întocmite şi eliberate în conformitate cu fişa postului;
 27. Îndeplineşte orice alte atribuții stabilite prin lege şi/sau trasate de şefii ierarhici.
print