6 December 2023

Concurs privind ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale vacante asistent medical principal, în cadrul Compartimentului Asistență medicală comunitară și Asistență medicală desfășurată în unitățile de învățământdin cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI

NR. 17395 DIN 10.05.2023

ANUNŢ

         În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 – Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuție, vacante de asistent medical principal, cu studii PL, în cadrul Compartimentului Asistență medicală comunitară și Asistență medicală desfășurată în unitățile de învățământ, din subordinea Consiliului Local Buhuși.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, la sediul Primăriei oraşului Buhuşi, Compartiment Resurse Umane şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată (extras REVISAL), care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (Modelul orientativ -anexa nr. 3);

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;           

h) certificat de membru O.A.M.M.R., în termen de valabilitate;

i) aviz/adeverință eliberată de O.A.M.M.R.pentru participarea la concurs;

j) curriculum vitae, model comun european.

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la literele b) – e) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Condiţii generale de participare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice necesare participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale, stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

  • Absolventi ai Școlii postliceale sanitare
  • vechime în specialitate ( asistenta medicala desfasurata in unitățile de învățământ sau în pediatrie): 5 ani
  • certificat de membru O.A.M.M.R., în termen de valabilitate;
  • aviz/adeverință eliberată de O.A.M.M.R.pentru participarea la concurs;

BIBLIOGRAFIA și TEMATICA

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale de asistent medical

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 144 /2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

2. HOTĂRÂRE Nr. 2 /2009, privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

3. ORDIN Nr. 1563/ 2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi

4. O.M.S. nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare

5. ORDIN nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor

6. ORDIN nr. 438/4629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos*), cu modificările şi completările ulterioare

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

Probele concursului se vor desfășura la sediul institutiei, din str.Republicii, nr.5

Nr. crt. Activităţi Data si ora
1. Publicarea anunțului 10.05.2023
2. Termen depunere dosare 10.05.2023 – 23.05.2023, ora 1600
3. Selecţia dosarelor                            24.05.2023
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 24.05.2023
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor 25.05.2023
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.05.2023
7. Susţinerea probei scrise 31.05.2023, ora 1000
8. Afişarea rezultatului probei scrise 31.05.2023
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 06.06.2023
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 07.06.2023
11. Susţinerea interviului 09.06.2023, ora 1000
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 09.06.2023
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 12.06.2023
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13.06.2023
15. Afişarea rezultatului final al concursului 14.06.2023

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemulţumiți pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare, de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise și al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse, se face prin afişare la sediul institutiei şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, imediat după soluţionarea acestora.

Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei orasului Buhusi şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, sectiunea – Concursuri, în termen de o zi lucrătoare de la data afisarii rezultatelor soluționarii contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins».

Afișarea rezultatelor obținute de candidate la probele concursului, precum și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane –consilier superior,  Mic Maria sau la tel.0234261220, int.121.

PRIMAR,

   Ing. VASILE ZAHARIA

 Compartiment Resurse Umane,

                                                                                                          Consilier Superior, Mic Maria

print

Fișiere atașate