21 mai 2024

Concurs privind ocuparea pe perioada nedeterminată a unor functii contractuale vacante din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMARIA ORASULUI BUHUSI

NR. 8023 din 01.03.2023

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 – Regulamentul-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu sediul în str. Republicii, nr.5, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a două funcţiei contractuale vacante, de executie, din cadrul Serviciului Spații verzi, producerea materialului floricol, activități de creștere a animalelor, din subordinea Consiliului Local Buhuși :

  • muncitor calificat, treaptă profesionala II, prevăzut cu studii medii/generale,
  • muncitor calificat, treaptă profesională III, prevăzut cu studii medii/generale

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

(1) Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului , la sediul Primăriei oraşului Buhuşi, Compartiment Resurse Umane şi vor conţine în mod obligatoriu:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată (extras REVISAL), care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (Modelul orientativ -anexa nr. 3);

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;     

 h) curriculum vitae, model comun european.

(2)Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

(3)Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin.(3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Condiţii generale de participare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice necesare participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale, de muncitor calificat, treapta profesionala II, stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

-Nivelul studiilor: generale/ medii

-Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului : 5 ani

-Abilitati de relationare-comunicare cu cetățenii;

-Abilități de muncă în echipă ;

Condiţii specifice necesare participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale, de muncitor calificat, treapta profesionala III, stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

-Nivelul studiilor: generale/ medii

-Vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului : 3 ani

-Abilitati de relationare-comunicare cu cetățenii;

-Abilități de muncă în echipă ;

BIBLIOGRAFIA si TEMATICA

pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de muncitori calificati, treapta profesionala II si III :

  • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;

Tematica: TITLUL II- Executarea contractului individual de muncă (cap.II),

 Încetarea contractului individual de muncă (cap.V), TITLUL XI – CAP. II -Răspunderea disciplinară

  • Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

Tematica:Cap.II- Domeniu de aplicare, Cap.III-Obligațiile angajatorilor, Cap.IV- Obligațiile lucrătorilor; Cap. VI, Sectiunea a 2 a -Accidente de munca;

  • Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;

Tematica: Cap. I –Dispoziţii generale; Capitolul II- Obligaţiile privind apărarea împotriva incendiilor;

  • Constituția României;

Tematica :Cap. III- Îndatoririle fundamentale

Nota: Se vor avea în vedere formele actualizate, la zi, ale actelor normative din bibliografie.

Probele concursului se vor desfășura la sediul institutiei, din str.Republicii, nr.5, conform calendarului:

Nr. crt. Activităţi Data si ora
1. Publicarea anunțului 01.03.2023
2. Termen depunere dosare De la 01.03.2023 până la 14.03.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor 15.03.-16.03.2023
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 16.03.2023
5. Susţinerea probei scrise 22.03.2023, ora 09.00
6. Afişarea rezultatului probei scrise 22.03.2023
7. Susţinerea interviului 27.03.2023, ora 09.00
8. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 27.03.2023
9. Afişarea rezultatului final al concursului 30.03.2023

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă si interviu, candidatii nemulţumiti pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare, de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise si al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse, se face prin afişare la sediul institutiei şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, imediat după soluţionarea acestora.

Rezultatele finale se afişează la sediul Primăriei orasului Buhusi şi pe pagina de internet https://primariabuhusi.ro, sectiunea – Concursuri, în termen de o zi lucrătoare de la data afisarii rezultatelor soluționarii contestațiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins».

Afisarea rezultatelor obtinute de candidati la probele concursului, precum și afisarea rezultatelor solutionării contestatiilor și a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

Pentru relaţii suplimentare privind înscrierea şi condiţiile de participare la concurs vă veţi adresa la sediul instituţiei, Compartiment Resurse Umane -cons. Telita Claudia sau la tel.0234261220, int.100.

PRIMAR,

Ing. VASILE ZAHARIA

 Compartiment Resurse Umane,

Cons. Sup. Telita Claudia

print

Fișiere atașate