18 mai 2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI,
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al Consiliului Local Buhuşi

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în sedintă ordinară în data de 26.11.2020;
Având în vedere:
– Raportul nr.32388/10.11.2020 al Secretarului General al UAT Buhuşi;
– Referatul de aprobare nr.32390/10.11.2020 al Primarului oraşului Buhuşi;
– prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în medii de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei – modificată şi completată;
– prevederile Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate – republicată şi modificată;
– Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile OUG nr.57/2019 – privind Codul administrativ, modificat și completat;
– prevederile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
– Constituţia României;
– prevederile HGR nr.282/2005 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora;
– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Avizul comisiei comerț, turism, servicii publice, sănătate nr. 34163/25.11.2020, avizul comisiei amenajarea teritoriului și urbanism nr.34165/25.11.2020, avizul comisiei activități economico financiare nr.34168/25.11.2020, avizul comisiei activitate juridică și disciplină nr.34170/25.11.2020, favorabile;
– în baza art.129 alin.2, lit.a), alin.3, lit.a), alin.14, art.139 alin.1, alin.3, lit.i), art.140 alin.1,art.196, alin.1, lit.a), art.197, alin.1 si 2 si art.632 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Buhuşi conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr.63/28.07.2016 își încetează aplicabilitatea, iar HCL nr.46/2020 și HCL nr.146/2019 se abrogă.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanta de contencios administrativ competentă, în conditiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată si completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi afişată pe site-ul instituţiei, va comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către consilierii locali.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PĂDURARU ADRIAN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL UAT BUHUȘI
CONS. JUR. OANA MIHAI

Hotărârea nr.171
Din 26.11.2020

Total consilieri în funcție 19
Prezenți 18
Voturi „pentru” 18
Voturi „împotrivă” 0
„Abțineri” 0

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței, din data de 26.11.2020, cu unanimitate de voturi.