24 octombrie 2021

Dispoziția nr. 1000/24.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA
NR. 1000 din 24.12.2019
privind convocarea Consiliului Local Buhuşi în şedinţă extraordinară
– de îndată –

Primarul oraşului Buhuşi, județul Bacău – ing Vasile Zaharia;
Având în vedere:
– prevederile art. 132 alin. (2), (4) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local Buhuşi în şedinţă extraordinară – de îndată – ce va avea loc în data de 24.12.2019, ora 12.00, la sediul instituţiei din str. Republicii, nr. 5, cu următorul proiect pe Ordinea de zi:

Punctul 1. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși pe anul 2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;

Art.2. Dispoziția nr.999/23.12.2019 se abrogă.
Art.3. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL UAT,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Print