18 mai 2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

DISPOZIŢIA NR.1183/ 08.12.2016
privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei
Naţionale Anticorupţie la nivelul Unităţii Administrativ – Teritoriale Buhuşi, în perioada 2016-2020

Primarul oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
Având în vedere:
–        Adresa nr.104504/09.11.2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, înregistrată la instituţia noastră sub nr.39766/11.11.2016;
–        Referatul nr.56207 din 23.11.2016 al dnei Ababei Alina Mihaela – responsabil implementare SNA 2012-2015;
–        H.G. nr.583/23.08.2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
–        în temeiul art. 63, art.68 şi art.115 alin.1 lit.a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

DISPUNE:

Art.1. Se numește dna Mihai Oana – Secretarul orașului Buhuși în calitate de coordonator al planului de integritate al Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul UAT – Orașul Buhuşi, în perioada 2016-2020.
Art.2. Se numește dna Ababei Alina Mihaela – consilier superior în cadrul Comp. Protecţie Civilă, Prevenire și Stingere Incendii, ca reprezentant al instituției, în calitate de expert, care să aibă un contact permanent cu Direcția Etică, Integritate și Bună Guvernare, la nivelul Unităţii Administrativ – Teritoriale Buhuşi, în perioada 2016-2020.
Art.3. Persoanele desemnate la art.1 și 2 din prezenta dispoziţie vor exercita atribuţiile prevăzute în H.G. nr.583/2016, colaborând în acest sens cu toate compartimentele din cadrul instituţiei.
Art.4. Începând cu data prezentei, Dispoziţia nr.1579/19.11.2012 își încetează aplicabilitatea.
Art.5. Prezenta dispoziţie are caracter permanent până la noi dispoziţii contrare.
Art.6. Fișa postului pentru persoanele prevăzute la art.1 și 2 va fi actualizată conform prezentei Dispoziții, prin grija Comp. Resurse Umane.
Art.7. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei  Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Comp. Resurse Umane, dnei Mihai Oana – Secretarul orașului Buhuși, dnei Ababei Alina – Mihaela și MDRAP București.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL ORAŞULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI