6 December 2023

Dispozitia nr.119/28.01.2017 privind formarea grupului de lucru pentru integritate,  precum și stabilirea persoanei responsabile cu analiza vulnerabilităților și riscurilor la nivelul Unităţii Administrativ – Teritoriale Buhuşi, în perioada 2016-2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI

, DISPOZIŢIA NR.119/28.01.2017
privind formarea grupului de lucru pentru integritate, precum și stabilirea persoanei responsabile cu analiza vulnerabilităților și riscurilor la nivelul Unităţii Administrativ – Teritoriale Buhuşi, în perioada 2016-2020

Primarul oraşului Buhuşi, judeţul Bacău;
Având în vedere:
–        Adresa nr.104504/09.11.2016 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, înregistrată la instituţia noastră sub nr.39766/11.11.2016;
–        Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, înregistrată la instituţia noastră sub nr.4701/28.01.2017;
–        Referatul nr.4713/28.01.2017 al persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020;
–        Dispoziţia nr.1183/08.12.2016 privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul Unităţii Administrativ – Teritoriale Buhuşi, în perioada 2016-2020;
–        Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție;
–        H.G. nr.583/23.08.2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
–        în temeiul art. 63, art.68 şi art.115 alin.1 lit.a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

DISPUNE:

Art.1. Se constituie grupul de lucru pentru integritate la nivelul Unităţii Administrativ – Teritoriale Buhuşi, în perioada 2016-2020, după cum urmează:
1.        Mihai Oana – Secretarul orașului Buhuși – coordonator al planului de integritate, joanamihai@yahoo.com,
2.        Ababei Alina-Mihaela – Consilier superior – persoană de contact la nivel de expert, alina_michaela@yahoo.com,
3.        Mareș Elena – Consilier juridic – persoană responsabilă cu implementarea Legii nr.544/2001, lilianamares40@yahoo.com,
4.        Enache Mihaela – Consilier superior – persoană responsabilă cu implementarea Legii nr.52/2003, enache.miha@yahoo.com,
5.        Chelaru Aurora–Consilier superior–consilier de etică, chelaru_aurora@yahoo.com

Art.2. Se numește doamna Enache Mihaela – consilier superior – ca persoană responsabilă cu analiza vulnerabilităților și riscurilor la nivelul Unităţii Administrativ – Teritoriale Buhuşi, în perioada 2016-2020.
Art.3. Persoanele desemnate la art.1 și 2 din prezenta dispoziţie vor exercita atribuţiile prevăzute în H.G. nr.583/2016 și Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție, colaborând în acest sens cu toate compartimentele din cadrul instituţiei.
Art.4. Prezenta dispoziţie are caracter permanent până la noi dispoziţii contrare.
Art.5. Fișa postului pentru persoanele prevăzute la art.1 și 2 va fi actualizată conform prezentei Dispoziții, prin grija Comp. Resurse Umane.
Art.7. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei  Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Comp. Resurse Umane, persoanelor nominalizate la art.1 și 2 și MDRAP București.

PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Avizat pentru legalitate,
SECRETARUL ORAŞULUI,
Cons.Jur.OANA MIHAI